Poikkeamien hallinta

Raportointi ja ilmoitukset

Helppo ja suoraviivainen tapa henkilöstölle ja urakoitsijoille poikkeamien, läheltä piti -tilanteiden, havaintojen sekä ideoiden raportointiin

Muokattavat sähköpostit ja tekstiviestit sidosryhmille: esimerkiksi tiimin informointi ideoihin liittyen tai ilmoitukset ylimmälle johdolle kriittisiin poikkeamiin liittyen

Integrointi Mikäli osalta organisaatiota tai urakoitsijoita löytyy jo olemassa oleva järjestelmä tapausten raportointiin, on tapaukset mahdollista siirtää automaattisesti järjestelmien välillä. Näin esimerkiksi urakoitsijoiden raportoimat tapaukset voidaan saada saman tien käsittelyyn ja osaksi analytiikkaa ilman erillistä raportointia. Integraatio huolehtii siitä, että tiedot pysyvät ajan tasalla molemmissa järjestelmissä.


Käsittely

Käsittelijän valinta tapahtuu automaattisesti organisaatiorakenteen sekä tapauksen tietojen pohjalta luotujen sääntöjen perusteella.

Käsittelijä määrittää (riskiarvion perusteella) kuinka syvällisesti tutkinta tulee suorittaa. Käsittelyssä täytettävät tiedot myös luovat pohjan tapausten analytiikalle (kokonaiskuvan ja trendien ymmärtämiselle) sekä riskinhallinnalle


Tutkinta

Vakavat ja usein toistuvat poikkeamat tai läheltä piti -tilanteet vaativat tilanteen syvällistä tutkimista. Järjestelmään on sisäänrakennettu erilaisia tutkintaa helpottavia malleja kuten tapahtumaketju, viisi miksiä ja juustomalli. Mallit auttavat tunnistamaan välittömien seurasten lisäksi juurisyitä, jotka ovat avainasemassa tulevien poikkeamien ehkäisyssä.

Juurisyitä analysoidaan edelleen, tarjoten näkemystä heikoille alueille joilla tarvitaan kehittymistä. Raporteilla voidaan analysoida juurisyiden toistumista eri tilanteissa sekä trendejä ja kokonaiskuvaa.


Korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet

Tutkinnan aikana tunnistetut korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet voidaan osoittaa työntekijöille ja urakoitsijoille. Myös ulkoisia tahoja voidaan kutsua toteuttamaan toimenpiteitä (järjestelmä myöntää heille käyttöoikeudet automaattisesti sekä lähettää tunnukset)

Järjestelmä huolehtii toimenpiteiden toteuttamisesta lähettämällä muistutuksia


Tiedon jakaminen organisaatiossa

On tärkeää pyrkiä informoimaan tapaturmista laajemmin, jotta niiden toistumista saadaan ennaltaehkäistyä.

Automaattisesti luodut poikkeamien yhteenvedot (safety bulletiinit) auttamat jakamaan tietoa organisaatiossa. Ne voidaan myös esimerkiksi tulostaa näkyviin eri osassa organisaatiota.


Raportit ja analytiikka

Näe kokonaiskuva ja huomaa trendit organisaation laajuisesti, sekä paranna prosesseja datan perusteella.

Seuraa ja vertaile suoriutumista eri osissa organisaatiota.

Osallista ja innosta

Paranna kilpailuhenkeä ja lisää motivaatiota

Reporting

parhaiden tähtiosallistujien sijoittuminen

Reporting

Kilpailu vertailuarvojen kautta

Reporting

Tavoitteet ja mittarit